آخرین مطالب

یه لقمه ناداستان با تابان

در من شعله ای روشن است

من به مقام زن، افتخار می کنم، به مقامی که نورامید و شادی را می تواند در همه حال زنده نگهدارد. به مقامی که می تواند از هیچ، همه چیز بسازد و از دل نگرانی، امید و از دل ناامیدی، انگیزه و نور تولید کند. مقامی که از دل ترس، مقدمات زایشِ شجاعت و از دل شکست، زیباترین پیروزی ها را متجلی می سازد. به مقامی که خالق عشق ، نگهدارنده عشق و انتشار دهنده عشق در دنیای هستی است.

ادامه مطلب»
دسته‌بندی نشده

تو خیرخواهی یا فکر می کنی خیرخواهی؟

گویی با هر “خیرخواهیِ بدونِ درخواستی”، انسانِ خیرخواه، بسیار نامحسوس و نا آگاهانه، برچسب “ندانم کاری” و یا “حماقت” را به شخصِ دریافت کننده محبت، می چسباند  و با رفتارِ به ظاهر مهربانانه به وی نشان می دهد که تو:

 “عقلت نمی رسید” و یا اینکه “من، تو را نصیحتی میکنم یا کاری برایت می کنم که عقلِ خودت نرسید، برای خودت انجام دهی!”

ادامه مطلب»
نوشته های اتفاقی
پربازدیدترین
دیدگاه ها
طراحی و پشتیبانی : ف.کوثری