همراه با مجتبی شکوری

  • فصل دوم- قسمت سوم (۳)- حال خوب، تنهایی، اندوه

    مقدمه حال من را مجتبی شکوری تغییر داد. در لحظاتی به دادم رسید که فکر می کردم به تهِ خط رسیده ام و دیگر توانی ندارم. برای اینکه حرفهایش یادم نرود و جدا از صدای زندگی بخشش، به حرفهایش به صورت فایل متنی نیز درسترسی داشته باشم، بر آن شدم تا قسمتهای تأثیر گذار سخنرانی […]

طراحی و پشتیبانی : ف.کوثری